THÁNG 3
Đã tiếp nhận 222 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 222 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 222 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 222 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 142 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 142 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 142 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 60 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (100.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 59 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH