Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 6

Xã Ia Ake – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 660 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Hiao – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 618 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Sol – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 591 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 478 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 388 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Xuân An - An Khê
Cần xử lý 308 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 6

Xã Ia RSai - Krông Pa
Cần xử lý 6 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Ko - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Mláh - Krông Pa
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
MC Cấp Sở-Ngành (Test)
Cần xử lý 8 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Pal - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 10.0%
Tỉ lệ T.Hạn 90.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 53644 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17937 hồ sơ
Cần xử lý 71581 hồ sơ
Đang xử lý 18893 hồ sơ
   Trễ 4139 (21.9%)
   Sắp trễ 913 (4.8%)
   Chưa đến 13841 (73.3%)
Đã xử lý 52688 hồ sơ
   Trễ 844 (1.6%)
   Sớm 51844 (98.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 45425 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18893 hồ sơ
Cần xử lý 64318 hồ sơ
Đang xử lý 21332 hồ sơ
   Trễ 4259 (20.0%)
   Sắp trễ 1240 (5.8%)
   Chưa đến 15833 (74.2%)
Đã xử lý 42986 hồ sơ
   Trễ 627 (1.5%)
   Sớm 42359 (98.5%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 30145 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21332 hồ sơ
Cần xử lý 51477 hồ sơ
Đang xử lý 27203 hồ sơ
   Trễ 4324 (15.9%)
   Sắp trễ 1668 (6.1%)
   Chưa đến 21211 (78.0%)
Đã xử lý 24274 hồ sơ
   Trễ 327 (1.3%)
   Sớm 23947 (98.7%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 9.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai