Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 5

Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 556 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 372 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Chrôh Pơnan – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 326 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Boòng - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 323 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 305 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 300 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 5

Xã Ia Ko - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Mláh - Krông Pa
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Sol – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
MC Cấp Sở-Ngành (Test)
Cần xử lý 8 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Pal - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 10.0%
Tỉ lệ T.Hạn 90.0%
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 32286 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16932 hồ sơ
Cần xử lý 49218 hồ sơ
Đang xử lý 17300 hồ sơ
   Trễ 3822 (22.1%)
   Sắp trễ 859 (5.0%)
   Chưa đến 12619 (72.9%)
Đã xử lý 31918 hồ sơ
   Trễ 371 (1.2%)
   Sớm 31547 (98.8%)
   Chưa nhận 4
Tỉ lệ T.Hạn 8.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 19414 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17300 hồ sơ
Cần xử lý 36714 hồ sơ
Đang xử lý 17626 hồ sơ
   Trễ 3874 (22.0%)
   Sắp trễ 883 (5.0%)
   Chưa đến 12869 (73.0%)
Đã xử lý 19088 hồ sơ
   Trễ 126 (0.7%)
   Sớm 18962 (99.3%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 10.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 54362 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17626 hồ sơ
Cần xử lý 71988 hồ sơ
Đang xử lý 18718 hồ sơ
   Trễ 4038 (21.6%)
   Sắp trễ 927 (5.0%)
   Chưa đến 13753 (73.5%)
Đã xử lý 53270 hồ sơ
   Trễ 565 (1.1%)
   Sớm 52705 (98.9%)
   Chưa nhận 8
Tỉ lệ T.Hạn 6.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 53294 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18718 hồ sơ
Cần xử lý 72012 hồ sơ
Đang xử lý 22109 hồ sơ
   Trễ 4246 (19.2%)
   Sắp trễ 1457 (6.6%)
   Chưa đến 16406 (74.2%)
Đã xử lý 49903 hồ sơ
   Trễ 753 (1.5%)
   Sớm 49150 (98.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 24445 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22109 hồ sơ
Cần xử lý 46554 hồ sơ
Đang xử lý 27296 hồ sơ
   Trễ 4300 (15.8%)
   Sắp trễ 2046 (7.5%)
   Chưa đến 20950 (76.8%)
Đã xử lý 19258 hồ sơ
   Trễ 253 (1.3%)
   Sớm 19005 (98.7%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 9.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.2%

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai