THÁNG 3
Đã tiếp nhận 54362 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17627 hồ sơ
Cần xử lý 71989 hồ sơ
Đang xử lý 18730 hồ sơ
   Trễ 4034 (21.5%)
   Sắp trễ 944 (5.0%)
   Chưa đến 13752 (73.4%)
Đã xử lý 53259 hồ sơ
   Trễ 565 (1.1%)
   Sớm 52694 (98.9%)
   Chưa nhận 8
Tỉ lệ T.Hạn 6.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 53294 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18730 hồ sơ
Cần xử lý 72024 hồ sơ
Đang xử lý 22160 hồ sơ
   Trễ 4224 (19.1%)
   Sắp trễ 1589 (7.2%)
   Chưa đến 16347 (73.8%)
Đã xử lý 49864 hồ sơ
   Trễ 752 (1.5%)
   Sớm 49112 (98.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 24428 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22160 hồ sơ
Cần xử lý 46588 hồ sơ
Đang xử lý 27481 hồ sơ
   Trễ 4267 (15.5%)
   Sắp trễ 2262 (8.2%)
   Chưa đến 20952 (76.2%)
Đã xử lý 19107 hồ sơ
   Trễ 252 (1.3%)
   Sớm 18855 (98.7%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 9.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.3%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai